všeobecné obchodní podmínky

pro nákup zboží a vstupenek na kurzy a akce pořádané corners.cz​. Smluvními stranami, které mají práva a závazky dle těchto pravidel, jsou zákazníci a účastníci akcí a sportovních kurzů, jejichž identifikační údaje jsou uvedeny ve fakturačních údajích a přihláškách k dané akci, a corners.cz, Automotive Experience s.r.o., IČ 08513252, DIČ CZ08513252 se sídlem Vojtěšská 6/211, 110 00, Praha 1, dále jen corners.cz.

I. Definice pojmů

Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi corners.cz a třetími osobami, jakož i těmito osobami navzájem, mají níže uvedené pojmy následující význam:

Akce – Sportovní událost pořádaná v areálech závodních či tréninkových okruhů, spočívající ve využití volného času účastníkem v předem určeném termínu a na určeném místě.
Kurz – Ucelený časový úsek, kde se účastníkovi věnuje náš instruktor. Kurz se skládá vždy z teoretické a praktické části v areálu závodních či tréninkových okruhů.
Účastník – Osoba užívající služeb corners.cz, na základě Smluvního vztahu, který vznikl odesláním a uhrazením registrace na webovém portálu pro daný kurz či akci.
Vstupenka – Potvrzení doručené na email účastníka, vydané corners.cz a opravňující držitele vstupenky k jednorázovému vstupu na konkrétní akci či kurz. Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce či kurzu vyjadřuje účastník užívající práva ze vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce či kurzu, podřizuje se pokynům pořadatele a podmínkám akce, které se k ní vážou.​
Kurzovné – Poplatek za daný kurz, cena a obsah kurzu jsou popsány v detailu popisu na webovém portálu. Po zaplacení kurzovného účastník obdrží vstupenku na daný kurz.​
Startovné – Poplatek za danou akci, cena a obsah balíčku akce jsou popsány v detailu popisu na webovém portálu. Po zaplacení startovného účastník obdrží vstupenku na danou akci.​
Registrace – V den konání akce či kurzu má účastník povinnost prokázat se zakoupenou vstupenkou a platným řidičským průkazem na místě označeném pořadatelem. Dále je účastník seznámen s podmínkami akce a vyzván k podpisu Prohlášení účastníka.​
Prohlášení účastníka – Prohlášení, kde účastník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s bezpečnostními pokyny, je způsobilý k řízení motorového vozidla a není pod vlivem psychoaktivních látek či alkoholu. Zároveň účastník stvrzuje, že jízd se účastní na vlastní nebezpečí. Prohlášení účastníka je specifické pro daný daný závodní či tréninkový okruh.
Voucher – Rezervační služba poskytovaná corners.cz, opravňující držitele jedinečného kódu voucheru ke koupi určitého druhu vstupenky v předem stanovené ceně a v pevně stanoveném propadném termínu za cenu doplatku rozdílu ceny voucheru a předem stanovené ceny odpovídající vstupenky. Voucher není vstupenkou a neopravňuje jeho držitele ke vstupu na akci či kurz. Voucher má stanovenou hodnotu a unikátní kód.
Voucher na akci – Speciální forma voucheru, který je vystaven místo mailové vstupenky za účelem obdarování. Jedná se o vstupenku na danou akci v dárkové podobě.
Zboží – jakákoliv movitá věc nebo předmět, který je k prodeji na e-shopu corners.cz.
Zákazník – Smluvní strana, jejíž fakturační údaje byly poskytnuty corners.cz při nákupu zboží za úplatu na e-shopu corners.cz.
Webový portál – Internetové stránky corners.cz na adrese www.corners.cz, sloužící k poskytování informací o nabízených akcích a kurzech objednávání vstupenek na tyto akce. Ke správné funkčnosti vytváření rezervací a zakoupení vstupenek a služeb na tomto portálu je nutné mít nainstalován webový prohlížeč Internet Explorer 8 nebo vyšší, anebo Google Chrome.

II. Informace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů pro účely Všeobecných obchodních podmínek:

a) Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je k dispozici níže.

III. Všeobecná ustanovení

Ustanovení upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kurzy či akce pořádané corners.cz, prodej zboží a práva a povinnosti smluvních stran:

a) Přihlášením do kurzu nebo na akci získává účastník právo na služby v rozsahu daném typem kurzu, popisem dané akce a těmito podmínkami. Corners.cz se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat a poskytovat. Podrobné informace o charakteristikách služeb jsou uvedeny na webovém portálu www.corners.cz/trackdays. Účastník bere na vědomí, že kurzy pro veřejnost pořádané corners.cz jsou určené pro dospělé, minimální věková hranice pro přihlášení je 18 let. Podmínkou je platný řidičský průkaz.

b) Přihlášení do kurzu probíhá on-line registrací na webovém portálu corners.cz. On-line registrace na webovém portálu corners.cz je platná po zadání přihlášky, jejím potvrzení a úhradou účastníkem. Úhrada probíhá platební kartou přímo v rámci webové aplikace. Potvrzením přihlášky se účastník zavazuje provést úhradu kurzovného či startovného jedním z uvedených způsobů.

c) Účastník se zavazuje prokázat se při zahájení kurzu a nebo akce a na požádání i později v průběhu kurzu platnou vstupenkou a platným řidičským průkazem. Účastník se zavazuje v areálu okruhových středisek respektovat pravidla užívání daných prostor stanovená pořadatelem a případně správcem areálu. Zvlášť závažné porušení těchto pravidel může mít za následek vyloučení z kurzu či akce bez náhrady. Účastník se zavazuje seznámit se s Prohlášením účastníka, které je specifické pro každý okruh a je rozdáno při registraci na dané akci či kurzu.

d) Jakékoliv zboží si kupující vybere v dané variantě a za stanovenou cenu na e-shopu corners.cz. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko Zaplatit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za úplné a správné. Odeslání objednávky je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku. Pokud kupující zadal chybný e-mail, v důsledku čehož mu potvrzení o přijetí objednávky nemůže být doručeno, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.

e) Obchodní podmínky se vztahují na všechny kurzy a akce pořádané corners.cz a prodej zboží. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány za bezpředmětné. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce.

IV. Platební podmínky a cena

Ustanovení upravující informace o koncové ceně pro účastníka a platební podmínky:

a) Kurzovné či startovné je splatné platební kartou v rámci on-line registrace na webovém portálu corners.cz. Jiné způsoby platby corners.cz neakceptuje. Kurzovné či startovné musí být uhrazeno v okamžik vyplnění online přihlášky a jejím potvrzením účastníkem. V opačném případě je rezervace neplatná.

b) Cena vstupenky je uvedena na webovém portálu. Platná je vždy cena v momentě nákupu. Nebude-li výslovně stanovena jinak, cena vstupenky zahrnuje veškeré předprodejní poplatky a manipulační poplatky. Corners.cz, Automotive Experience s.r.o., je plátcem DPH.

c) Cena zboží je uvedena na webovém portálu. Platná je vždy cena v momentě nákupu. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, cena zboží zahrnuje veškeré předprodejní a manipulační poplatky. Cena zboží je splatná v okamžik nákupu přes platební bránu GoPay. Jiné způsoby platby corners.cz neakceptuje.

V. Doručovací podmínky

Ustanovení upravující doručování zakoupeného zboží a vstupenek na akce či kurzy pořádané corners.cz:

a) Po úspěšném zaplacení kurzovného či startovného kartou online na webovém portálu corners.cz obdrží účastník potvrzení a vstupenku do emailu. Toto potvrzení slouží jako vstupenka na daný kurz či akci a bude kontrolováno při registraci v den konání akce.

b) Neobdrží-li účastník vstupenku na svou emailovou adresu nejpozději do 30 minut po provedení platby, je povinen bezodkladně kontaktovat corners.cz na adrese info@corners.cz případně využít kontaktní formulář na webovém portálu www.corners.cz.

c) Při registraci na daném kurzu či akci se účastník může prokázat vstupenkou v elektronické podobě (emailem v mobilním telefonu) společně s platným řidičským průkazem.

d) Po úspěšném zaplacení ceny za zboží obdrží účastník potvrzení o dokončené objednávce do emailu. K tomuto potvrzení je připojen daňový doklad a slouží jako potvrzení objednávky. V tento okamžik corners.cz začíná expediční proces a zasílá zboží zákazníkovi.

e) Zboží je zasíláno přepravcem, který zvolí corners.cz, případně u určitého typu zboží si zákazník může vybrat z nabídky. Cena přepravy je vždy uvedena u konkrétního zboží.

VI. Reklamace a Storno podmínky

Ustanovení upravující reklamace, vrácení zboží a storna ze strany účastníka a náhrady v případě zrušení akce:

a) Účastník je povinen zkontrolovat neprodleně po dodání vstupenek emailem jejich správnost a úplnost (především název akce či kurzu, místo a čas konání akce či kurzu, cenu a počet vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu vstupenek je účastník povinen oznámit bezprostředně po jejich obdržení emailem na adresu info@corners.cz případně využít kontaktní formulář na webovém portálu corners.cz. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.​

b) Nebude-li corners.cz moci příslušný kurz či akci realizovat, obdrží účastník zpět kurzovné či startovné v plné výši. V rámci aktuální akční nabídky corners.cz dále účastníkovi nabídne výhodnější podmínky pro výběr jiného kurzu či akce.

c) Účastník může vstupenku stornovat do 14 pracovních dnů před začátkem dané akce či kurzu. Storno přihlášky je nutno ohlásit emailem na info@corners.cz případně využít kontaktní formulář na webovém portálu corners.cz.

d) Při stornování do 14 pracovních dnů před začátkem dané akce či kurzu má účastník nárok na vrácení kurzovného či startovného v plné výši bankovním převodem na poskytnuté č.ú. nejpozději do 5 pracovních dnů od emailového potvrzení přijetí a uznání storna přihlášky.

e) Při stornování přihlášky 13-7 pracovních dnů před začátkem dané akce či kurzu není možné navrátit startovné či kurzovné v plné výši. V tomto případě dojde k navrácení 50% z ceny daného kurzu či akce, zbylých 50% musí být využito na pokrytí nákladů rezervace daných okruhových areálů.

f) Při stornování přihlášky méně než 7 pracovních dnů pžed začátkem dané akce či kurzu, propadá 100% ceny.

g) Zákazník je oprávněn jakékoliv nenošené a nepoškozené zboží bez jakýchkoliv viditelných známek zhoršené kvality navrátit do 30 kalendářních dnů od zakoupení zpět. Zákazník si může vybrat, zda-li si přeje vrátit celou částku zpět a nebo vyměnit za jiné zboží.

VII. Závěrečná ustanovení

Obecně platná závěrečná ustanovení:

a) Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na účastníky, kteří do smluvních vztahů s corners.cz vstupují jako podnikatelé.

b) Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže účastník od Smlouvy o účasti na akci či kurzu odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu, ale pouze dle podmínek Storna pospaných v článku VI. těchto Podmínek.

c) Vstupenka může sloužit jako zjednodušený daňový doklad dle platných právních předpisů. Vyžaduje-li účastník vystavení faktury – daňového dokladu, je potřeba zažádat o vystavení zasláním požadavku na emailovou adresu info@corners.cz případně využít kontaktní formulář na webovém portálu corners.cz.​

d) Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2019 a corners.cz si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.

Zásady zpracování a ochrany osobních dat

poučení o zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci služeb corners.cz. Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany corners.cz, pokud se jedná o osobní údaje registrovaných uživatelů služeb. Správcem osobních údajů je corners.cz, Automotive Experience s.r.o., IČ 08513252, DIČ CZ08513252 se sídlem Vojtěšská 6/211, 110 00, Praha 1, dále jen corners.cz.

I. Zpracováváné osobní údaje

Přehled údajů které zpracováváme:

a) Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail, telefon), údaje obsažené v registračních formulářích pro danou akci či kurz, historii objednávek a dodávek, údaje o stornech. Tyto údaje zpracováváme v souladu s GDPR a ostatními právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

II. Účel zpracování osobních údajů

Údaje získané v rámci služby corners.cz jsou využívány k těmto účelům:

a) K plnění uzavřené smlouvy, resp. poskytování přístupu ke službě corners.cz, kterou prostřednictvím našich stránek využíváte, vč. evidence uživatelů této služby a smluvních vztahů (k těmto účelům budou obvykle využívány všechny zpracovávané údaje).​

b) K prodeji vstupenek na jednotlivé akce, prokázání registrace účastníka pro daný kurz či akci.​

c) K prodeji a zaslání zboží.

d) K ochraně našich práv či práv třetích osob, např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb. K těmto účelům budou obvykle využívány všechny zpracovávané údaje.​

e) K analytickým účelům – k těmto účelům jsou užívány informace o zakoupených vstupenkách, jako například jejich počty.​

f) K měření návštěvnosti stránek www.corners.cz – jedná se o údaje získané prostřednictvím cookies a sloužící k zlepšování obsahu stránek a jejich vývoji.​

g) V přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. k zasílání obchodních sdělení (newsletterů). Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, byť můžeme využívat i systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).

III. Doba zpracovávání dat

Vaše data zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou či do odvolání Vašeho souhlasu:

a) Veškeré údaje získané v rámci registrace a po dobu využívání registrované služby jsou obvykle ukládány po celou dobu registrace a dále v rámci bezpečnostních logů po dobu min. 5 let po zrušení registrace a to za účelem ochrany práv třetích osob.​

b) Z různých akcí pořádaných v rámci naší služby také můžeme v přiměřeném rozsahu pořizovat zpravodajské příspěvky, které budou zveřejněné v médiích. U takového zpravodajství není doba zveřejňování omezena.

IV. Obchodní sdělení

Informace týkající se využití osobních dat za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletterů):

a) Údaje o současných či minulých účastnících našich akcí či kurzů či o osobách, které nám k tomu udělily souhlas, budeme zpracovávat také pro účely tzv. přímého marketingu, což je typicky zasílání e-mailových newsletterů dané služby. Zasílání newsletterů není obvykle časově omezeno, pokud ovšem vyjádříte přání, abychom Vám takové newslettery již dále nezasílali, nebudeme Vám je zasílat. I nadále však budeme zpracovávat po přiměřenou dobu základní údaje o zasílání, abychom byli schopni prokázat, proč jsme Vám tyto nabídky zasílali. Vaše údaje nebudeme za účelem zasílání nabídek předávat žádným třetím stranám či osobám.​

b) Za účelem zasílání tzv. obchodních sdělení o Vás budeme zpracovávat tyto osobní údaje: Vaše jméno, příjmení, Vaši e-mailovou adresu, přehled e-mailů, které jsme Vám zaslali a přehled doposud objednaných vstupenek či využitých akcí. V této souvislosti můžeme v přiměřeném rozsahu využít i další Vámi zadané údaje v rámci naší služby pro to, abychom si Vás zařadili do obecné skupiny osob s podobnými preferencemi a mohli v některých případech omezit Vám zasílaná obchodní sdělení pouze na ta, která by Vás mohla zajímat. Bude se jednat o zasílání obchodních sdělení, týkajících se služeb corners.cz.​

c) Obchodní sdělení Vám budeme zasílat v přiměřených intervalech, maximálně cca 1x měsíčně. ​

d) V souvislosti se zasíláním e-mailů ukládají služby zasílající e-maily také obvykle informaci o tom, zda došlo k otevření e-mailu, kdy se tak stalo a jak jste na e-mail reagovali, dále informace o Vaší IP adrese a přibližné geolokaci, případně verzi Vašeho systému. Tyto informace jsou užívány za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob a naší IT bezpečnosti a přímého marketingu (abychom mohli obsah e-mailů upravovat tak, aby obsahovaly pro Vás zajímavé informace).​

e) Zasílání obchodních sdělení budete mít vždy možnost odmítnout v rámci každé doručené zprávy. Buďto přímo proklikem ze zprávy či odesláním požadavku na e-mail: info@corners.cz

V. Použití Google Analytics a plug-inů sociálních médií

Informace týkající se užívání služeb třetích stran:

a) Webový portál corners.cz používá službu Google Analytics společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analýzu Vašeho využití webových stránek. Informace generované souborem cookie týkající se používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA, kde jsou uloženy. V případě, že je na těchto stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa převedena na server Google v USA a tam zkrácena.

b) Společnost Google použije tyto informace pro provozovatele těchto webových stránek, aby analyzovala Vaše používání webových stránek za účelem sestavení zpráv, reportů a analýz o využití corners.cz. Adresa IP odeslaná z vašeho prohlížeče pro účely služby Google Analytics není spojena s jinými údaji z Google. Ukládání cookies můžete zabránit změnou nastavení internetového prohlížeče. ​

c) Naše webové stránky obsahují pluginy různých sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, Youtube nebo Instagram). Prostřednictvím těchto pluginů můžete sdílet náš obsah s ostatními účastníky sociálních sítí. Tyto pluginy můžete rozpoznat pomocí log, která lze nalézt na našich stránkách. Pokud otevřete webovou stránku obsahující tyto sociální pluginy z naší stránky, bude navázáno přímé spojení se servery sociálních sítí.

d) Odtud se obraz základních funkcí přenáší přímo do vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč je integruje do reprezentace našich webových stránek. Pokud jste v tuto chvíli přihlášeni do sociální sítě pomocí svého uživatelského jména a hesla, informace, které navštívíte, budou přeneseny do sociální sítě a tyto informace mohou být přiřazeny vašemu uživatelskému účtu. Pokud komunikujete se sociálními pluginy, tj. Například dáte Facebook „Like“ obsah našich webových stránek bude propojen s vaším profilem v sociální síti. Pokud nejste členem sociální sítě nebo jste se před návštěvou corners.cz odhlásili, je možné, že přesto vaše IP adresa bude předána a uložena u poskytovatelů sociálních sítí.

e) Další informace o použitých sociálních modulech a prohlášeních o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů naleznete přímo na stránkách dané sociální platformy.

VI. Poučení o Vašich právech

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“) má fyzická osoba právo u corners.cz jakožto správce osobních údajů:

a) Požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení.​

b) Požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné (čl. 16 Nařízení). S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů.​

c) Požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.​

d) Požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení.​

e) Získat osobní údaje, které se jí týkají a které zpracováváme s jejím souhlasem, nebo které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení.​

f) Má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se její konkrétní situace.